Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Dokumenty


Celkový počet súborov na stránke 1 021, s celkovou veľkosťou 692,7 MB z toho:


Územné plánovanie (69)

Verejná vyhláška - oznámenie -o spojení územného a stavebného konania a o začatí spojeného konania - parc. č. 1086-23
(137,0 kB - 03.11.2017 - 85x)
Verejná Vyhláška
(1,2 MB - 12.07.2017 - 140x)
Oznámenie o spojení územného a stavebného konania a o začatí spojeného konania
Žiadosť o zmenu územného plánu
(56,0 kB - 31.03.2017 - 156x)
- príloha/katastrálna mapa/ k nahliadnutiu na Obecnom úrade, z dôvodu velkosti mapy
Žiadosť o územno-plánovaciu informáciu č. 2
(27,2 kB - 28.03.2017 - 117x)
Žiadosť o zmenu územného plánu č. 1
(21,2 kB - 28.03.2017 - 171x)
Príloha č. 1 - súhlas so spolu financovaním
(12,0 kB - 12.10.2016 - 177x)
Otvorenie ÚPNO Košolná
(17,8 kB - 12.10.2016 - 260x)
Žiadosť - zmena ÚPNO Košolná
(1,1 MB - 23.09.2016 - 98x)
Verejná vyhláška - oznámenie - Marek a Barbora Melkneroví
(106,8 kB - 21.03.2016 - 148x)
Záväzná časť ÚPN obce Košolná
(137,5 kB - 18.10.2009 - 117x)
ÚPN obce Košolná - textová časť
(502,3 kB - 14.10.2009 - 685x)
ÚPN obce Košolná - tabuľková časť
(21,1 kB - 13.10.2009 - 76x)
01 Širšie vzťahy
(4,0 MB - 13.10.2009 - 107x)
02 Komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia
(1,7 MB - 13.10.2009 - 133x)
02a Komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia
(6,4 MB - 13.10.2009 - 113x)
03 Dopravné vybavenie
(2,9 MB - 13.10.2009 - 105x)
04 Verejno-technické vybavenie - Energetika a spoje
(2,9 MB - 13.10.2009 - 95x)
05 Verejno-technické vybavenie - Vodné hospodárstvo
(3,1 MB - 13.10.2009 - 98x)
06 Ochrana prírody a tvorba krajiny vrátane ÚSES
(5,8 MB - 13.10.2009 - 46x)
07 Perspektívne použitie PPF na nepoľnohospodárske účely
(5,7 MB - 13.10.2009 - 89x)
08 Schéma záväzných častí verejnoprospešných stavieb
(3,2 MB - 13.10.2009 - 120x)

Záväzné nariadenia (44)

Príloha č. 3 - VZN č. 02/2022
(285,0 kB - 01.08.2022 - 9x)
Príloha č. 2 - VZN č. 02/2022
(1,3 MB - 01.08.2022 - 8x)
Príloha č. 1 - VZN č. 02/2022
(640,0 kB - 01.08.2022 - 8x)
Návrh - Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2022
(193,8 kB - 01.08.2022 - 14x)
Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2022 - výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení
(263,6 kB - 30.06.2022 - 5x)
VZN č.3/2021 o miestnom poplatku za rozvoj
(206,5 kB - 16.12.2021 - 28x)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Košolná č.3/2021 o miestnom poplatku za rozvoj
VZN č. 2/2021
(517,9 kB - 16.12.2021 - 38x)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Košolná č.2/2021 o miestnych daniach a poplatku komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č. 01/2021 o užívaní verejnej kanalizácie a nakladaní s odpadovými vodami na území obce Košolná
(155,3 kB - 11.06.2021 - 88x)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2021 o užívaní verejnej kanalizácie a nakladaní s odpadovými vodami na území obce Košolná
(501,1 kB - 17.05.2021 - 35x)
VZN č. 02/2020 o miestnom poplatku za rozvoj
(99,4 kB - 18.01.2021 - 36x)
VZN č. 1/2020 - schválené
(193,5 kB - 29.06.2020 - 76x)
príloha č. 2 k VZN č. 01/2020 - 8b
(111,4 kB - 09.06.2020 - 65x)
príloha č. 2 k VZN č. 01/2020 - 8a
(821,5 kB - 09.06.2020 - 63x)
príloha č. 1 k VZN č. 01/2020 - záväzná časť
(213,0 kB - 09.06.2020 - 52x)
Návrh VZN č. 01/2020
(34,5 kB - 09.06.2020 - 59x)
VZN Obce Košolná č.3/2019
(60,7 kB - 16.12.2019 - 98x)
VZN o miestnom poplatku za rozvoj
VZN Obce Košolná č.2/2019
(93,5 kB - 16.12.2019 - 73x)
VZN o miestnych daniach a mietnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č. 1/2019
(40,0 kB - 05.06.2019 - 53x)
VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení
Komunitný plán Obce Košolná
(180,2 kB - 14.06.2018 - 319x)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2017 o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území Obce Košolná
(26,5 kB - 07.07.2017 - 91x)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2017 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení
(50,6 kB - 12.04.2017 - 63x)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2017 oo výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení
(15,0 kB - 21.03.2017 - 70x)
Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2017 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Košolná - doc.
(95,0 kB - 19.01.2017 - 125x)
VZN Obce Košolná 2/2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Košolná
(864,0 kB - 15.06.2016 - 180x)
Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2016 o financovaní originálnych kompetenciíí školstva
(26,5 kB - 30.03.2016 - 52x)
VZN č.1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(78,5 kB - 30.12.2015 - 197x)
Príloha č. 1 k VZN č. 01/2014 ktorým bola vyhlásená Záväzná časť Územného plánu obce Košolná
(145,5 kB - 28.03.2014 - 69x)
VZN č. 01/2014 vyhlásenie záväznej časti Zmien a doplnkov 01/2014 Územného plánu obce Košolná
(31,5 kB - 28.03.2014 - 55x)
VZN č. 01/2013 ktorým sa určuje výška poplatkov za služby a prenájom obecných priestorov a hrobových miest na území obce Košolná
(24,0 kB - 02.10.2013 - 94x)
VZN č. 03/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Košolná
(113,5 kB - 15.12.2011 - 131x)
Príloha č. 1 k VZN č. 01/2011 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚP obce Košolná
(137,0 kB - 03.05.2011 - 180x)
VZN č. 01/2011 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚP obce Košolná
(27,0 kB - 03.05.2011 - 82x)
VZN č. 01/2009 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov
(54,5 kB - 14.11.2009 - 365x)
VZN č. 02/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení
(49,5 kB - 25.10.2008 - 55x)
VZN č. 01/2008 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov
(47,0 kB - 28.06.2008 - 230x)
Dodatok č.1 k VZN č. 01/2005 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov
(26,5 kB - 14.02.2007 - 42x)
Dodatok č.1 k VZN č. 03/2004 o odpadoch
(25,0 kB - 14.02.2007 - 42x)
VZN č. 03/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Košolná
(112,0 kB - 14.02.2006 - 50x)
VZN č. 02/2007 o dodržiavaní čistoty a poriadku
(44,5 kB - 14.02.2006 - 93x)
VZN č. 01/2007 o správe a prevádzkovaní cintorína
(70,0 kB - 14.02.2006 - 42x)
VZN č. 01/2005 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov
(48,0 kB - 14.02.2006 - 70x)
VZN č. 04/2004 o školskom obvode
(25,5 kB - 14.02.2006 - 33x)
VZN č. 03/2004 o odpadoch
(105,0 kB - 14.02.2006 - 74x)
VZN č. 02/2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území obce Košolná
(49,0 kB - 14.02.2006 - 40x)

Zápisnice a uznesenia (180)

Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.07.2022
(246,6 kB - 26.07.2022 - 0x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.07.2022
(259,8 kB - 26.07.2022 - 18x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.06.2022
(205,6 kB - 30.06.2022 - 11x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.06.2022
(246,8 kB - 30.06.2022 - 29x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 03.05.2022
(289,2 kB - 11.05.2022 - 35x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 03.05.2022
(318,9 kB - 11.05.2022 - 40x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.03.2022
(61,6 kB - 24.03.2022 - 43x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.03.2022
(223,1 kB - 24.03.2022 - 38x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2021
(200,6 kB - 21.12.2021 - 37x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2021
(218,6 kB - 21.12.2021 - 84x)
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košolná 30.11.2021
(187,8 kB - 14.12.2021 - 35x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.08.2021
(218,2 kB - 29.09.2021 - 56x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.08.2021
(234,3 kB - 29.09.2021 - 24x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 02.06.2021
(291,9 kB - 11.06.2021 - 39x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 02.06.2021
(310,9 kB - 11.06.2021 - 98x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 06.05.2021
(297,4 kB - 19.05.2021 - 36x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 06.05.2021
(308,5 kB - 19.05.2021 - 43x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2020
(104,5 kB - 13.04.2021 - 53x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2020
(88,0 kB - 13.04.2021 - 31x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.03.2021
(240,8 kB - 24.03.2021 - 65x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.03.2021
(277,1 kB - 24.03.2021 - 72x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.10.2020
(89,9 kB - 30.10.2020 - 0x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.10.2020
(324,5 kB - 30.10.2020 - 123x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.08.2020
(85,1 kB - 03.09.2020 - 83x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.08.2020
(245,0 kB - 03.09.2020 - 91x)
Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 26.6.2020
(271,8 kB - 20.07.2020 - 50x)
Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 26. 06. 2020
(246,5 kB - 07.07.2020 - 80x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 03.06.2020
(394,4 kB - 11.06.2020 - 89x)
Uznesenia zo obecného zastupiteľstva 24.4.2020
(200,5 kB - 12.05.2020 - 56x)
Zápisnica zo zastupiteľstva 24.04.2020
(219,3 kB - 12.05.2020 - 60x)
Uznesenia z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.03.2020
(19,8 kB - 27.03.2020 - 63x)
Zápisnica z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.03.2020
(48,5 kB - 27.03.2020 - 72x)
Uznesenia zo 20.2.2020
(22,6 kB - 02.03.2020 - 96x)
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Košolná 20.2.2020
uznesenia zo zasadnutia OZ 11.12.2019
(16,5 kB - 20.12.2019 - 99x)
zápisnica zo zasadnutia OZ 11.12.2019
(64,0 kB - 20.12.2019 - 85x)

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   


Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)

image_pdfimage_print
EnglishSlovenčina
Skip to content