Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Územné plánovanie

Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno – historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Územné plánovanie utvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja, pre šetrné využívanie prírodných zdrojov a pre zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt.
Cieľom územného plánovania je prostredníctvom sústavného a komplexného riešenia priestorového usporiadanie územia a funkčného využitia územia vytvárať predpoklady trvalo udržateľného rozvoja. Územným plánovaním sa vo verejnom záujme určuje hospodárne využitie zastavaného územia a chráni nezastavané územie. Orgány územného plánovania premietajú konkrétne zámery do územia a koordinujú verejné záujmy.

Územný plán obsahuje a poskytuje dôležité informácie pre všetkých aktérov investične vstupujúcich do územia. Týmito aktérmi sú prevažne individuálni stavebníci a súkromný sektor avšak napríklad v oblasti dopravnej infraštruktúry je najvýznamnejším investorom regionálna samospráva a štát.

Územný plán je podmienkou získania finančnej podpory na rozvojové procesy a poskytuje isté záruky pre investičné činnosti.
Územný plán priťahuje súkromné investície a teda aj vo vzťahu k potenciálnym investorom je spracovaný územný plán signálom, že to samospráva to so svojim rozvojom „myslí vážne“.
Bez územného plánu je rozvoj nekoncepčný a zložitý. Nahrádzanie plánu územným rozhodovaním je administratívne náročné a už vôbec nemožno pri použití tohto postupu hovoriť o koncepčnom a efektívnom využívaní územia.

Úlohami územného plánovania sú:

 1. stanovovanie regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia,
 2. sledovanie, posudzovanie a vyhodnocovanie stavu územia a možností jeho využitia,
 3. posudzovanie potrebnosti uskutočňovania zmien a ich priestorové, územno-technické a ekologické dôsledky,
 4. stanoviť koncepciu rozvoja územia, urbanistickú koncepciu rešpektujúc hodnoty územia,
 5. podporovať obnovu a rozvoj sídelnej štruktúry a zabezpečovať kvalitné životné prostredie pre ľudí,
 6. koordinovať zámery v území
 7. vymedziť verejný záujem na využívaní územia
 8. evidencia údajov a informácií o území,
 9. identifikovanie problémov v území,
 10. stanovovať podmienky pre umiestňovanie a priestorové usporiadanie stavieb
 11. určovať urbanistické a architektonické požiadavky na využívanie územia, zmeny využívania územia a na stavby
 12. poskytovanie informácií občianskej, investorskej a odbornej sfére,
 13. riešenie vecnej a časovej koordinácie výstavby, územno-technických, organizačných a investičných opatrení (vrátane urbanisticko-ekonomického vyhodnotenia)
 14. vytvárať podklady pre programy hospodársko-sociálneho rozvoja,
 15. vytvárať podmienky pre znižovanie nebezpečia prírodných katastrof a podmienky pre zabezpečenie civilnej ochrany
 16. podporovať rôznorodosť charakteru urbanizovaného aj nezastavaného prostredia a osobitosť identity urbanistických celkov
 17. vytvárať predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území a pre zachovanie prírodných a civilizačných hodnôt územia vrátane urbanistického a architektonického dedičstva
 18. vytvárať podmienky pre odstraňovanie dôsledkov ekonomických zmien
 19. posudzovať vplyv zmien v území na verejnú infraštruktúru
 20. posudzovať a hodnotiť územno-technické dôsledky pripravovaných stavieb a iných opatrení v území a navrhovať ich rozsah

Dokumentácia územného plánovania obce Košolná


Celkový počet súborov na stránke 78, s celkovou veľkosťou 160,7 MB z toho:


Územné plánovanie (78)

Geometrický plán č. 124/2023
(5,2 MB - 11.10.2023 - 62x)
Geometrický plán č. 79/2020
(4,3 MB - 11.10.2023 - 30x)
Verejná vyhláška - Oprava miestnej komunikácie
(688,9 KB - 17.07.2023 - 75x)
Verejná vyhláška - Oznámenie - STAVLINE s.r.o.
(893,0 KB - 26.04.2023 - 59x)
Oznámenie o spojení územného a stavebného konania a o začatí konania - Rodinný dom
Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Verejná vyhláška
(96,5 KB - 13.04.2023 - 28x)
Obecná splašková kanalizácia - 4. etapa
Verejná vyhláška - stavebné povolenie - bytový dom - BD 12 - 1, BD - 12- 2
(665,8 KB - 09.02.2023 - 52x)
Stavebné povolenie - Bytový dom BD 12- 1, BD - 12 - 2
čistopis - ÚPNO-03/2021- schéma záväzných častí 07b
(287,2 KB - 26.01.2023 - 62x)
čistopis - ÚPNO-03/2021- schéma záväzných častí 07a
(1,3 MB - 26.01.2023 - 56x)
čistopis - ÚPNO-03/2021- pôdny fond
(1,5 MB - 26.01.2023 - 45x)
čistopis - ÚPNO-03/2021- vodné hospodárstvo
(1,0 MB - 26.01.2023 - 44x)
čistopis - ÚPNO-03/2021- energetika
(1,0 MB - 26.01.2023 - 44x)
čistopis - ÚPNO-03/2021- doprava
(1,0 MB - 26.01.2023 - 51x)
čistopis - ÚPNO-03/2021- komplexný výkres 02b
(353,4 KB - 26.01.2023 - 67x)
čistopis - ÚPNO-03/2021- komplex 02b
(354,9 KB - 26.01.2023 - 52x)
čistopis - ÚPNO-03/2021- komplexný výkres 02a
(1,5 MB - 26.01.2023 - 74x)
čistopis - ÚPNO-03/2021- komplex 02a
(1,5 MB - 26.01.2023 - 48x)
čistopis - ÚPNO-03/2021-širšie vzťahy 01
(1,5 MB - 26.01.2023 - 64x)
čistopis - ÚPNO-03/2021-tabuľková časť
(172,2 KB - 26.01.2023 - 33x)
čistopis - ÚPNO-03/2021-textová časť
(945,6 KB - 26.01.2023 - 33x)
Verejná vyhláška - oznámenie o spojení konania
(877,5 KB - 02.11.2022 - 72x)
Oznámenie o spojení územného a stavebmého konania a začatí spojeného konania - Tomáš Landrišič a Eva Landrišičová
Záväzná časť ZaD 2.2019-čistopis
(445,8 KB - 08.06.2022 - 95x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 22019
ZaD 2.2019 obsah
(233,2 KB - 08.06.2022 - 54x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 22019
ZaD 2.2019 tabulka
(164,9 KB - 08.06.2022 - 54x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 2/2019
Výkresová časť priesvitky
(15,9 MB - 08.06.2022 - 110x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 22019
Výkresová časť - čistopis 22019
(890,9 KB - 08.06.2022 - 92x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 22019
Textová časť-čistopis 22019
(513,3 KB - 08.06.2022 - 65x)
Zmeny a doplnky ÚPNO 22019
Príloha č. 5 - Námietka voči ÚPNO Košolná - p. Kormúth
(54,6 KB - 11.05.2022 - 128x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 304/13 a 304/14
(71,5 KB - 10.05.2022 - 66x)
Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie
(8,6 MB - 03.01.2022 - 130x)
Rozhodnutie o umiestnení stavby, Bytový dom BD 12-1, Bytový dom dom BD 12-2, Parkovisko
Oznámenie o strategickom dokumente
(291,2 KB - 17.12.2021 - 212x)
Oznámenie verejnosti
(210,7 KB - 17.12.2021 - 168x)
Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Košolná - Zmeny a doplnky č.3/2021
Spojené územné a stavebné konanie-rodinný dom
(2,4 MB - 10.08.2021 - 163x)
Oznámenie o spojení územného a stavebného konania a o začatí spojeného konania-Stavline s.r.o.-Rodinný dom-Novostavba
Územné rozhodnutie - Obecná kanalizácia
(9,7 MB - 05.08.2021 - 76x)
Rozhodnutie o umiestnení stavby Obecná splašková kanalizácia Košolná
Verejná vyhláška - NN rozvody
(1,4 MB - 11.12.2020 - 134x)
Oznámenie o začatí stavebného konania - Rozšírenie NN rozvodov
Zámer prenájmu majetku - p. Majkút
(501,5 KB - 22.04.2020 - 148x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 02/2019 - textová časť
(213,5 KB - 10.02.2020 - 155x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 02/2019 - tabuľka
(44,0 KB - 10.02.2020 - 85x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 02/2019 - záväzná časť
(205,0 KB - 10.02.2020 - 113x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 02/2019 - výkresy
(12,7 MB - 10.02.2020 - 352x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 02/2019 - navrhované zmeny
(807,1 KB - 10.02.2020 - 162x)
Verejná vyhláška - zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 02/2019
(30,5 KB - 10.02.2020 - 110x)
zámer predaja majetku obce
(500,9 KB - 21.01.2020 - 191x)
Verejná vyhláška - strategický dokument
(37,0 KB - 10.12.2019 - 109x)
Petícia obyvateľov "Habánskeho dvora"
(93,1 KB - 13.03.2019 - 154x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - záväzná časť - čistopis
(135,3 KB - 25.01.2018 - 201x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - tabuľka PPF
(15,9 KB - 25.01.2018 - 114x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - Správa - čistopis
(500,2 KB - 25.01.2018 - 119x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - Schéma záväznej časti
(3,2 MB - 25.01.2018 - 171x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - perspektívne použitie
(5,6 MB - 25.01.2018 - 110x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - ochrana prírody a tvorba krajiny
(5,7 MB - 25.01.2018 - 113x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - verejné technické vybavenie 2
(3,0 MB - 25.01.2018 - 129x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - verejné technické vybavenie 1
(2,9 MB - 25.01.2018 - 87x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - dopravné vybavenie
(2,8 MB - 25.01.2018 - 99x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - Komplexné priestorové uspori 02a
(6,2 MB - 25.01.2018 - 152x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - Komplexné priestorové uspori
(1,8 MB - 25.01.2018 - 146x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - Širšie vzťahy
(4,0 MB - 25.01.2018 - 123x)
Verejná vyhláška - Zmena stavby pred dokončením
(4,9 MB - 16.01.2018 - 125x)
Verejná vyhláška - oznámenie -o spojení územného a stavebného konania a o začatí spojeného konania - parc. č. 1086-23
(137,0 KB - 03.11.2017 - 143x)
Verejná Vyhláška
(1,2 MB - 12.07.2017 - 227x)
Oznámenie o spojení územného a stavebného konania a o začatí spojeného konania
Žiadosť o zmenu územného plánu
(56,0 KB - 31.03.2017 - 209x)
- príloha/katastrálna mapa/ k nahliadnutiu na Obecnom úrade, z dôvodu velkosti mapy
Žiadosť o územno-plánovaciu informáciu č. 2
(27,2 KB - 28.03.2017 - 155x)
Žiadosť o zmenu územného plánu č. 1
(21,2 KB - 28.03.2017 - 214x)
Príloha č. 1 - súhlas so spolu financovaním
(12,0 KB - 12.10.2016 - 221x)
Otvorenie ÚPNO Košolná
(17,8 KB - 12.10.2016 - 316x)
Žiadosť - zmena ÚPNO Košolná
(1,1 MB - 23.09.2016 - 159x)
Verejná vyhláška - oznámenie - Marek a Barbora Melkneroví
(106,8 KB - 21.03.2016 - 213x)
Záväzná časť ÚPN obce Košolná
(137,5 KB - 18.10.2009 - 163x)
ÚPN obce Košolná - textová časť
(502,3 KB - 14.10.2009 - 800x)
ÚPN obce Košolná - tabuľková časť
(21,1 KB - 13.10.2009 - 110x)
01 Širšie vzťahy
(4,0 MB - 13.10.2009 - 191x)
02 Komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia
(1,7 MB - 13.10.2009 - 185x)
02a Komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia
(6,4 MB - 13.10.2009 - 205x)
03 Dopravné vybavenie
(2,9 MB - 13.10.2009 - 146x)
04 Verejno-technické vybavenie - Energetika a spoje
(2,9 MB - 13.10.2009 - 129x)
05 Verejno-technické vybavenie - Vodné hospodárstvo
(3,1 MB - 13.10.2009 - 140x)
06 Ochrana prírody a tvorba krajiny vrátane ÚSES
(5,8 MB - 13.10.2009 - 92x)
07 Perspektívne použitie PPF na nepoľnohospodárske účely
(5,7 MB - 13.10.2009 - 123x)
08 Schéma záväzných častí verejnoprospešných stavieb
(3,2 MB - 13.10.2009 - 165x)

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   


Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)

image_pdfimage_print