Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Dokumenty


Celkový počet súborov na stránke 1 260, s celkovou veľkosťou 865,9 MB z toho:


Obecné dokumenty (367)

Správa HK z kontroly č. 01/2023
(468,0 KB - 08.02.2024 - 8x)
Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení stavby - Oprava miestnej komunikácie
(1,2 MB - 29.01.2024 - 40x)
Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení stavby - Oprava miestnej komunikácie
Pozvánka na zasadnutie OZ Košolná - 01.02.2024
(27,2 KB - 29.01.2024 - 18x)
Pozvánka na zasadnutie OZ Košolná - 01.02.2024
Verejná vyhláška - IBV Košolná - PODBOR
(10,6 MB - 26.01.2024 - 19x)
Návrh VZN o miestnych daniach
(514,7 KB - 29.12.2023 - 65x)
Verejná Vyhláška - Povolenie na užívanie vodnej stavby - BD 12, s.r.o.
(180,8 KB - 20.12.2023 - 22x)
Verejná Vyhláška - Povolenie na užívanie vodnej stavby - BD 12, s.r.o.
(180,8 KB - 20.12.2023 - 0x)
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košolná
(216,1 KB - 20.12.2023 - 10x)
Oznam - TAVOS, a.s. - zmena zasielania vyučtujúcich faktúr
(702,4 KB - 12.12.2023 - 16x)
Pozvánka na zasadnutie OZ 14.12.2023
(103,4 KB - 08.12.2023 - 48x)
Ako správne triediť obaly od kávy
(886,2 KB - 01.12.2023 - 17x)
Mobilné zariadenie METSO NORDBERG LT 105 - záverčné stanovisko
(2,1 MB - 01.12.2023 - 24x)
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2024
(351,1 KB - 28.11.2023 - 36x)
Verejná vyhláška - územné konanie
(1,2 MB - 24.11.2023 - 0x)
IBV Košolná - Podbor
Vianočné trhy
(1,1 MB - 24.11.2023 - 17x)
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby ...
(291,2 KB - 13.11.2023 - 0x)
Divadelné predstavenie Cífer - 26.11.2023
(291,2 KB - 10.11.2023 - 0x)
00a_Oznmenie_o_strategickom_dokumente.pdf
(291,2 KB - 10.11.2023 - 0x)
Oznam pre seniorov - preventívne opatrenia
(127,8 KB - 09.11.2023 - 20x)
Vodná nádrž Suchá nad Parnou - výrub drevín
(74,7 KB - 25.10.2023 - 61x)
Pozvánka na zasadnutie OZ - 26.10.2023
(108,3 KB - 23.10.2023 - 53x)
00a_Oznmenie_o_strategickom_dokumente.pdf
(291,2 KB - 23.10.2023 - 0x)
Oznmenie_o_zaat_konania_na_vrub_drevn.pdf
(26,2 KB - 23.10.2023 - 27x)
Country Bál - Suchá nad Parnou
(1,4 MB - 12.10.2023 - 29x)
Country Bál - Suchá nad Parnou - 11.11.2023
Zámer predaja majetku - parc. č. 304/10 a 304/12 - r. Kocmálová
(75,3 KB - 11.10.2023 - 29x)
Zámer zámeny a predaja majetku - 364/8, 367/11 a 367/14 za 263/2 - p. Drozdová
(78,8 KB - 11.10.2023 - 28x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 364/1, 367/10, 367/12 a 367/13 - p. Krkoš
(76,2 KB - 11.10.2023 - 24x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 367/8 a 367/9 - r. Myslovičová
(76,3 KB - 11.10.2023 - 22x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 367/6 a 367/7 - p. Laca
(75,7 KB - 11.10.2023 - 17x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 367/1 a 367/5 - p. Bačík
(75,7 KB - 11.10.2023 - 24x)
Pozvánka na zasadnutie OZ - 09.10.2023
(28,0 KB - 06.10.2023 - 42x)
Zápisnica okrskovej volebnej komisie
(7,6 MB - 02.10.2023 - 22x)
Zápisnica okrskovej volebnej komisie v Košolnej z volieb do NR SR 30.09.2023
Zámer - Zhodnocovanie stavebných odpadov - sprievodný text
(54,1 KB - 27.07.2023 - 35x)
Pošta Suchá nad Parnou - úprava hodín pre verejnosť od 31.07.2023
(291,2 KB - 14.07.2023 - 0x)
Pošta Suchá nad Parnou - úprava hodín pre verejnosť od 31.07.2023
(20,7 KB - 14.07.2023 - 23x)
Pošta Suchá nad Parnou - úprava hodín pre verejnosť od 31.07.2023
Pošta Suchá nad Parnou - úprava hodín pre verejnosť od 27.07.2023
(24,1 KB - 14.07.2023 - 22x)
Pošta Suchá nad Parnou - úprava hodín pre verejnosť od 27.07.2023
Príkazná Zmluva č. 217 VO/03/2023/EL - KSVO
(413,7 KB - 10.07.2023 - 21x)
Ponuka práce Kaufland
(12,6 KB - 07.07.2023 - 21x)
Ochrana úrody pred požiarmi
(33,2 KB - 03.07.2023 - 20x)
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
(81,4 KB - 27.06.2023 - 50x)
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva - 22.06.2023
(42,3 KB - 22.06.2023 - 45x)
Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Košolná
(843,7 KB - 20.06.2023 - 41x)
Geometrický plán - Tomašovičová
(592,0 KB - 07.06.2023 - 27x)
Zámer predaja majetku - Tomašovičová
(390,2 KB - 07.06.2023 - 40x)
Geometrický plán - Orlickí
(750,7 KB - 07.06.2023 - 25x)
Zámer predaja majetku - Milan Orlický a Ružena Orlická
(393,4 KB - 07.06.2023 - 39x)
Geometrický plán Ing. Nádašský
(673,5 KB - 07.06.2023 - 24x)
Zámer predaja majetku - Ing. Nádašský
(396,4 KB - 07.06.2023 - 30x)
Geometrický plán - Gajdošíková
(574,2 KB - 07.06.2023 - 19x)
Zámer predaja majetku - Zuzana Gajdošíková
(388,4 KB - 07.06.2023 - 30x)
Geometrický plán Jakabovičoví
(711,0 KB - 07.06.2023 - 17x)
Zámer predaja majetku - Vladimír Jakabovič a Bc. Denisa Jakabovičová
(388,7 KB - 07.06.2023 - 34x)
Geometrický plán Šulekoví
(689,2 KB - 07.06.2023 - 22x)
Zámer predaja majetku - Maroš Šulek a Lucia Šuleková
(392,9 KB - 07.06.2023 - 30x)
pozvnka_25.05.2023.doc
(29,0 KB - 22.05.2023 - 53x)
Jarné obdobie - Rozhlasová relácia
(27,8 KB - 13.04.2023 - 39x)
Pozvánka na zasadnutie OZ - 23.03.2023
(27,5 KB - 15.03.2023 - 43x)
Pozvánka na zasadnutie OZ Obce Košolná
(41,2 KB - 09.02.2023 - 0x)
Zasadnutie OZ Obce Košolná sa bude konať 16.02.2023 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu.
00a_Oznmenie_o_strategickom_dokumente.pdf
(291,2 KB - 09.02.2023 - 0x)
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva - 16.02.2023
(41,2 KB - 09.02.2023 - 55x)
00a_Oznmenie_o_strategickom_dokumente.pdf
(291,2 KB - 08.02.2023 - 0x)
Detský karneval
(638,2 KB - 08.02.2023 - 46x)
Stavebné povolenie - verejná vyhláška
(81,8 KB - 08.02.2023 - 76x)
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Pri ihrisku
Zámer - Zhodnocovanie ostatných odpadov mobilnými zariadeniami.
(874,5 KB - 04.01.2023 - 56x)
Obec Košolná, týmto zverejňuje v zmysle § 34 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zámer "Zhodnocovanie ostatných odpadov mobilnými zariadeniami" , ktorý bude plniť funkciu správy o hodnotení na základe rozhodnutia MŽP SR č. 10341/2022-11.1/sm zo dňa 13.12.2022. Do zámeru možno nahliadnuť v prílohe tohto oznámenia, kde je zverejnený celý zámer "Zhodnocovanie ostatných odpadov mobilnými zariadeniami"alebo na Obecnom úrade Košolná v stránkových hodinách. Verejnosť môže podávať svoje pripomienky v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia zámeru na Obecný úrad Košolná. Podľa § 35 ods. 4 zákona na stanoviská doručené po uplynutí stanovených lehôt nemusí príslušný orgán prihliadať
Verejná vyhláška - stavebné povolenie
(987,6 KB - 20.12.2022 - 54x)
Pozvánka na zasadnutie OZ - 13.12.2022
(28,5 KB - 08.12.2022 - 31x)
Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a porastov
(89,0 KB - 06.12.2022 - 28x)
00a_Oznmenie_o_strategickom_dokumente.pdf
(291,2 KB - 30.11.2022 - 0x)
Výsledky volieb starostu a poslancov obecného zastupiteľstva v Košolnej
(478,4 KB - 21.11.2022 - 50x)
Ustanovujúce zasadnutie OZ Košolná
(41,1 KB - 21.11.2022 - 57x)
kandidáti - starosta
(185,8 KB - 12.10.2022 - 136x)
zoznam kandidátov - poslanci
(198,5 KB - 12.10.2022 - 0x)
Zoznam kandidátov do obecného zastupiteľstva
(206,1 KB - 04.10.2022 - 127x)
Zoznam zaregistrovaných kandidátov do obecného zastupiteľstvas v Košolnej
Zoznam kandidátov na starostu obce
(127,1 KB - 04.10.2022 - 104x)
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce Košolná
Verejná vyhláška - Miestna komunikácia Pri Ihrisku - rekonštrukcia
(1,2 MB - 03.10.2022 - 65x)
Oznámenie o začatí stavebného konania
Hodový program (sobota-nedeľa)
(142,4 KB - 08.09.2022 - 292x)
Pozvánka na zasadnutie OZ - 14.09.2022
(27,5 KB - 08.09.2022 - 85x)
zámer prevodu majetku - parc. č. 1107/29
(509,2 KB - 26.07.2022 - 55x)
zámer prevodu majetku - parc. č. 1107/25
(508,5 KB - 26.07.2022 - 45x)
zámer prevodu majetku - parc. č. 1107/24
(509,8 KB - 26.07.2022 - 50x)
zámer prevodu majetku - parc. č. 1107/23
(508,8 KB - 26.07.2022 - 40x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 304/15 a 304/16
(74,0 KB - 26.07.2022 - 41x)
Oznámenie - utvorenie volebných obvodov a určenie počtu poslancov OZ
(1,7 MB - 20.07.2022 - 88x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 29.06.2022
(111,5 KB - 21.06.2022 - 83x)
plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2022
(21,8 KB - 21.06.2022 - 31x)
Oznámenie o počte obyvateľov obce Košolná
(102,9 KB - 16.06.2022 - 0x)
Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený
(138,5 KB - 16.06.2022 - 59x)
Právo voliť a byť volený do orgánov samosprávy
Informácia o o podmienkach práva voliť a byť volený
(138,0 KB - 16.06.2022 - 61x)
Právo voliť a byť volený do orgánov samosprávnych krajov
Oznámenie o počte obyvateľov
(15,5 KB - 16.06.2022 - 79x)
Oznámenie počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. 10. 2022
Rozhodnutie Predsedu NR SR o vyhlásení volieb
(188,8 KB - 16.06.2022 - 171x)
Rozhodnutie predsedu NR SR z 8.júna 2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
(16,0 KB - 09.05.2022 - 58x)
súhlas so spracovaním osobných údajov
(18,4 KB - 09.05.2022 - 50x)
Vberov_konanie_-_riadite_M.pdf
(3,6 MB - 09.05.2022 - 190x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 03.05.2022
(27,5 KB - 27.04.2022 - 56x)
Žiadosť o prijatie do MŠ
(37,5 KB - 20.04.2022 - 99x)
Zápis detí do Materskej školy 2022
(42,0 KB - 20.04.2022 - 143x)
zverejnenie údajov o komunálnom odpade - 2021
(6,4 MB - 31.03.2022 - 108x)
Verejná vyhláška - dodatočné povolenie stavby - bytový dom BD 12 - 1, BD 12 - 2
(305,0 KB - 28.03.2022 - 126x)
Verejná vyhláška - dodatočné povolenie stavby - bytový dom BD 12 - 1, BD 12 - 2
(949,8 KB - 25.03.2022 - 0x)
00a_Oznmenie_o_strategickom_dokumente.pdf
(291,2 KB - 18.03.2022 - 0x)

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   


Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)

image_pdfimage_print