Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Dokumenty

Obec Košolná, týmto zverejňuje v zmysle § 34 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zámer “Zhodnocovanie ostatných odpadov mobilnými zariadeniami” , ktorý bude plniť funkciu správy o hodnotení na základe rozhodnutia MŽP SR č. 10341/2022-11.1/sm zo dňa 13.12.2022.
Do zámeru možno nahliadnuť v prílohe tohto oznámenia, kde je zverejnený celý zámer “Zhodnocovanie ostatných odpadov mobilnými zariadeniami”alebo na Obecnom úrade Košolná v stránkových hodinách.
Verejnosť môže podávať svoje pripomienky v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia zámeru na Obecný úrad Košolná.
Podľa § 35 ods. 4 zákona na stanoviská doručené po uplynutí stanovených lehôt nemusí príslušný orgán prihliadať.


Celkový počet súborov na stránke 22, s celkovou veľkosťou 875,4 kB z toho:


Tlačivá a formuláre (22)

Kontaktný formulár - príloha č. 1
(100,9 kB - 03.08.2022 - 20x)
Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie zmeny techn. zar., funkčného využitia, umiestnenia stavby malého zdroja zneč. ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší
(20,5 kB - 11.06.2016 - 100x)
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu
(69,5 kB - 28.04.2016 - 474x)
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
(59,0 kB - 11.06.2015 - 56x)
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č.24/2003 Z.z.
(38,0 kB - 11.06.2015 - 63x)
Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
(21,0 kB - 11.06.2015 - 48x)
Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
(22,0 kB - 11.06.2015 - 45x)
Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení
(20,0 kB - 11.06.2015 - 33x)
Žiadosť o stavebné povolenie stavby (Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie stavby/Žiadosť o dodatočné SP spojené s užívaním)
(72,5 kB - 11.06.2015 - 79x)
Žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu
(10,0 kB - 11.06.2015 - 53x)
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
(17,5 kB - 11.06.2015 - 43x)
Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby
(16,5 kB - 11.06.2015 - 38x)
Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby
(44,0 kB - 11.06.2015 - 45x)
Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia
(31,5 kB - 11.06.2015 - 46x)
Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu
(16,5 kB - 11.06.2015 - 50x)
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
(51,5 kB - 11.06.2015 - 52x)
Vyhlásenie stavebného dozoru
(30,0 kB - 11.06.2015 - 55x)
Oznámenie o výrube
(34,0 kB - 11.06.2015 - 50x)
Ohlásenie udržiavacích prác podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) a § 6 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ust. stavebného zákona
(45,5 kB - 11.06.2015 - 57x)
Ohlásenie stavby podľa §57 zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) a §5 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ust. stavebného zákona
(47,0 kB - 11.06.2015 - 143x)
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
(41,0 kB - 11.06.2015 - 44x)
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
(67,0 kB - 11.06.2015 - 54x)

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   


Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)

image_pdfimage_print
EnglishSlovenčina
Skip to content