Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Autor: Lea Loučková

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

 

Obec Košolná ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona

č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa12.10.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. KOS-137/2021 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks orecha, rastúceho na pozemku parc. č. 1113/9 v  k. ú. Košolná z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny.

 

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu : Spoločný obecný úrad,  Kollárova 8, 91702 Trnava  alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Košolná.

 

(Tento príspevok bude odstránený 02.11.2021 08:16)

Výzva na predkladanie ponúk – Revitalizácia vnútrobloku

Obec Košolná vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk – Revitalizácia vnútrobloku

  Záznam z prieskumu trhu - Revitalizácia vnútrobloku (666,9 kB, 12 stiahnutí)
  Poskytnutie vysvetlenia č. 2 (142,6 kB, 9 stiahnutí)
  Poskytnutie vysvetlenia - č.01 (199,2 kB, 3 stiahnutí)
  Oprava č.1 - Výzva na predloženie ponuky (435,9 kB, 15 stiahnutí)

 

  Výzva na predkladanie ponúk "Revitalizácia vnútrobloku" (435,6 kB, 36 stiahnutí)
  Výzva na predkladanie ponúk "Revitalizácia vnútrobloku" - Prílohy (9,1 MB, 23 stiahnutí)

Zasadnutie obecného zastupiteľstva – 02.06.2021

Zápisnica, uznesenia a prílohy zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Košolná, ktoré sa konalo dňa 02.06.2021.

  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 02.06.2021 (310,9 kB, 81 stiahnutí)
  Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 02.06.2021 (291,9 kB, 28 stiahnutí)
  Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Košolná za rok 2020 (37,9 kB, 66 stiahnutí)
  Záverečný účet Obce Košolná za rok 2020 (451,8 kB, 5 stiahnutí)
  Príloha č. 2 Záverečného účtu - Hodnotiaca správa (82,5 kB, 13 stiahnutí)
  Plnenie rozpočtu - príjmová časť 12-2020 (27,0 kB, 14 stiahnutí)
  Plnenie rozpočtu - výdavková časť 12-2020 (129,9 kB, 19 stiahnutí)
  VZN č. 01/2021 o užívaní verejnej kanalizácie a nakladaní s odpadovými vodami na území obce Košolná (155,3 kB, 17 stiahnutí)

 

Podomový predaj zakázaný !

Oznamujeme občanom, že od dnes je v Obci podomový predaj a podomové poskytovanie služieb zakázané!

V prípade, že máte vedomosť o porušení tohto zákazu, kontaktujte, prosím, obecný úrad – 033/55 801 20.

Ďakujeme

Zápisnica + uznesenia zo Zasadnutia OZ – 06.05.2021

  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 06.05.2021 (308,5 kB, 28 stiahnutí)
  Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 06.05.2021 (297,4 kB, 25 stiahnutí)
  Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/10 (30,6 kB, 13 stiahnutí)
  Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/11 (30,6 kB, 1 stiahnutí)
  Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/12 (30,6 kB, 4 stiahnutí)
  Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/13 (30,5 kB, 3 stiahnutí)
  Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/14 (30,5 kB, 1 stiahnutí)
  Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/15 (30,7 kB, 3 stiahnutí)
  Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/16 (30,9 kB, 11 stiahnutí)
  Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/17 (30,9 kB, 12 stiahnutí)
  Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/18 (30,5 kB, 10 stiahnutí)
  Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/19 (30,5 kB, 10 stiahnutí)
  Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/20 (30,8 kB, 15 stiahnutí)
  Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/21 (30,6 kB, 10 stiahnutí)
  Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/22 (30,6 kB, 10 stiahnutí)
  Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/6 (30,5 kB, 11 stiahnutí)
  Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/7 (31,0 kB, 10 stiahnutí)
  Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/8 (31,1 kB, 10 stiahnutí)
  Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/9 (30,4 kB, 10 stiahnutí)
  Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/10 (30,6 kB, 14 stiahnutí)
  Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/11 (30,9 kB, 9 stiahnutí)
  Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/12 (30,6 kB, 10 stiahnutí)
  Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/13 (30,7 kB, 12 stiahnutí)
  Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/14 (30,6 kB, 14 stiahnutí)
  Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/15 (30,6 kB, 9 stiahnutí)
  Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/16 (30,7 kB, 9 stiahnutí)
  Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/17 (30,9 kB, 12 stiahnutí)
  Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/18 (30,5 kB, 21 stiahnutí)

EnglishSlovenčina
Skip to content