Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Autor: Lea Loučková

Zasadnutie OZ konané dňa 03.05.2022

Tu si môžete prečítať zápisnicu a uznesenia so Zasadnutia OZ konaného dňa 03.05.2022:

  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 03.05.2022 (318,9 kB, 44 stiahnutí)
  Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 03.05.2022 (289,2 kB, 39 stiahnutí)

príloha č. 1   Zámer predaja majetku - parc. č. 304/13 a 304/14 (71,5 kB, 32 stiahnutí)

príloha č. 2   Správa HK o výsledkoch kontroly č. 1/2022 (29,3 kB, 8 stiahnutí)

príloha č. 3   Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu - 2022 - 2024 (52,1 kB, 12 stiahnutí)

príloha č. 4  Rozpočet obce 2022 - 2024 - príjmová časť (480,0 kB, 11 stiahnutí)
  Rozpočet obce 2022 - 2024 - výdavková časť (274,5 kB, 10 stiahnutí)

príloha č. 5   Príloha č. 5 - Námietka voči ÚPNO Košolná - p. Kormúth (54,6 kB, 22 stiahnutí)

Zasadnutie OZ

Starosta obce zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Košolná:

  Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 03.05.2022 (27,5 kB, 27 stiahnutí)
  Správa HK o výsledkoch kontroly č. 1/2022 (29,3 kB, 8 stiahnutí)
  Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu - 2022 - 2024 (52,1 kB, 12 stiahnutí)
  NÁVRH - Rozpočet na roky 2022, 2023, 2024 - príjmová časť (480,0 kB, 0 stiahnutí)
  NÁVRH - Rozpočet na roky 2022, 2023, 2024 - výdavková časť (274,5 kB, 22 stiahnutí)

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Košolná ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona

č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 11.1.2022 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. KOS-1/2022 o vydanie súhlasu na výrub 2 ks brest a 1 ks jaseň, rastúcich na pozemku parc. č. 60/1 v  k. ú. Suchá nad Parnou, 1 ks javor, rastúci na pozemku parc. č. 21/1 v  k. ú. Suchá nad Parnou z dôvodu “Stromy ohrozujú chodcov” a 2 ks orech, rastúcich na pozemku parc. č. 1778/47 v  k. ú. Suchá nad Parnou z dôvodu “Plocha, na ktorej sa stromy nachádzajú sa bude revitalizovať”.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu : Spoločný obecný úrad,  Kollárova 8, 91702 Trnava  alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Košolná.

 

Zápisnica + uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva – 15.12.2021

Zápisnica, uznesenia a prílohy zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Košolná konaného dňa 15.12.2021.

  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2021 (218,6 kB, 87 stiahnutí)
  Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2021 (200,6 kB, 41 stiahnutí)
  VZN č. 2/2021 (517,9 kB, 42 stiahnutí)
  VZN č.3/2021 o miestnom poplatku za rozvoj (206,5 kB, 32 stiahnutí)
  Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 (37,5 kB, 21 stiahnutí)
  Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 (26,0 kB, 15 stiahnutí)
  Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 (32,5 kB, 11 stiahnutí)
  Rozpočtové opatrenie č. 4/2021 (40,5 kB, 21 stiahnutí)
  plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2022 (41,8 kB, 21 stiahnutí)

Zasadnutie OZ – 15.12.2021

Starosta obce zvoláva Zasadnutie Obecného zastupiteľstva avšak vyzýva občanov obce, aby sa na Zasadnutí nezúčastňovali z dôvodu neustále sa zhoršujúcej pandemickej situácie.

  Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.12.2021 (27,5 kB, 18 stiahnutí)
  Návrh VZN č.2/2021 (36,2 kB, 22 stiahnutí)
  Návrh VZN č.3/2021 (18,3 kB, 45 stiahnutí)
  Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 (37,5 kB, 21 stiahnutí)
  Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 (26,0 kB, 15 stiahnutí)
  Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 (32,5 kB, 11 stiahnutí)
  Rozpočtové opatrenie č. 4/2021 (40,5 kB, 21 stiahnutí)
EnglishSlovenčina
Skip to content