Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

VÝZVY OBČANOM

Celoplošná deratizácia – v ý z v a

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení v y z ý v a   n a   r e a l i z á c i u   d e r a t i z á c i e  (reguláciu živočíšnych škodcov) všetky povinné subjekty podľa § 52 a § 53 zákona č. 355/2007 Z. z. v termíne od 24.10.2022 do 27.11.2022
O d ô v o d n e n i e :
Premnoženie živočíšnych škodcov, predovšetkým potkanov, myší a krýs je sezónnym problémom ľudských aglomerácií v jarných a jesenných mesiacoch. Dochádza k zamoreniu najmä suterénnych a pivničných priestorov objektov školských zariadení, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, objektov slúžiacich na podnikanie, bytových a rodinných domov, potravinárskych výrobní, potravinárskych prevádzok, pri chovoch hospodárskych zvierat vo veľkochovoch i v drobnochovoch, na skládkach komunálneho odpadu, v pivničných a suterénnych priestoroch bytových a polyfunkčných domoch. Uvedení škodcovia môžu byť príčinou ohrozenia verejného zdravia rôznymi prenosnými ochoreniami – salmonelózami, leptospirózou a pod.
Aktívnym prístupom k regulácii týchto škodcov a tým k ochrane verejného zdravia je práve vykonávanie pravidelnej deratizácie v stanovenom časovom intervale a prípravkami, určenými a schválenými na tento účel. Termín vykonania deratizácie sa stanovuje podľa znalostí o reprodukčnom cykle živočíšnych škodcov v jarných a jesenných mesiacoch. Celoplošný výkon deratizácie má zabezpečiť likvidáciu škodcov na čo najväčšom území a má zabrániť migrácii škodcov z ošetrených objektov do objektov, ktoré neboli ošetrené prípravkami proti škodcom, určenými na tento účel.

(Tento príspevok bude odstránený 14.12.2022 09:29)

Hľadáme dobrovoľníkov – celoplošné testovanie COVID-19

Keďže obec nemá potrebné personálne kapacity na výkon celoplošného testovania výskytu výrusu COVID-19, uvítame pomoc dobrovoľníkov a administratívnych síl.

Dobrovoľníci budú pomáhať pri organizácii, nie testovaní.

Jedinou podmienkou dobrovoľnej pomoci je vek od 18 do 50 rokov.

Prihlásiť sa môžete telefonicky na tel. čísle: 0902 273 535 prípadne prostredníctvom online dotazníka na stránke korona.gov.sk

Pri nahlasovaní sa ,prosíme, o uvedenie informácií v rozsahu – meno, priezvisko, telefón, emial. Ich uvedením nám dávate zároveň súhlas so spracovaním osobných údajov: Obec Košolná ako prevádzkovateľ osobných údajov, týmto informuje dobrovoľníkov, ako dotknuté osoby, o spracúvaní osobných údajov v rozsahu: titul, meno, priezvisko, email, telefónne číslo, na účel poskytnutia osobných údajov tretím stranám, teda Ministerstvu obrany Slovenskej republiky v súvislosti so zabezpečením a organizáciou pomoci pri celoslovenskom testovaní. Za týmto účelom môžete byť kontaktovaní na Vami uvedených kontaktných údajoch na základe príslušných zákonov.

Budeme Vás kontaktovať ihneď ako budeme vedieť viac informácií.

Zdravotnícky personál sa môže nahlásiť prostredníctvom online dotazníka na stránke korona.gov.sk

Ďakujeme!

EnglishSlovenčina
Skip to content