Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

BEŽNÉ OZNAMY

Celoplošná deratizácia – v ý z v a

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení v y z ý v a   n a   r e a l i z á c i u   d e r a t i z á c i e  (reguláciu živočíšnych škodcov) všetky povinné subjekty podľa § 52 a § 53 zákona č. 355/2007 Z. z. v termíne od 24.10.2022 do 27.11.2022
O d ô v o d n e n i e :
Premnoženie živočíšnych škodcov, predovšetkým potkanov, myší a krýs je sezónnym problémom ľudských aglomerácií v jarných a jesenných mesiacoch. Dochádza k zamoreniu najmä suterénnych a pivničných priestorov objektov školských zariadení, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, objektov slúžiacich na podnikanie, bytových a rodinných domov, potravinárskych výrobní, potravinárskych prevádzok, pri chovoch hospodárskych zvierat vo veľkochovoch i v drobnochovoch, na skládkach komunálneho odpadu, v pivničných a suterénnych priestoroch bytových a polyfunkčných domoch. Uvedení škodcovia môžu byť príčinou ohrozenia verejného zdravia rôznymi prenosnými ochoreniami – salmonelózami, leptospirózou a pod.
Aktívnym prístupom k regulácii týchto škodcov a tým k ochrane verejného zdravia je práve vykonávanie pravidelnej deratizácie v stanovenom časovom intervale a prípravkami, určenými a schválenými na tento účel. Termín vykonania deratizácie sa stanovuje podľa znalostí o reprodukčnom cykle živočíšnych škodcov v jarných a jesenných mesiacoch. Celoplošný výkon deratizácie má zabezpečiť likvidáciu škodcov na čo najväčšom území a má zabrániť migrácii škodcov z ošetrených objektov do objektov, ktoré neboli ošetrené prípravkami proti škodcom, určenými na tento účel.

(Tento príspevok bude odstránený 14.12.2022 09:29)

Zápis detí do MŠ Košolná na šk.rok 2022/2023

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY 

Riaditeľka MŠ KOŠOLNÁ v súlade s §59 zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje rodičom, že  žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy Košolná na školský rok 2022/2023 sa podávajú:

  1.   5.  2022 v čase od 15:00 do 16:30 hod.a potom priebežne do 16. 5. počas prevádzky v MŠ
  Zápis detí do Materskej školy 2022 (42,0 kB, 61 stiahnutí)
  Žiadosť o prijatie do MŠ (37,5 kB, 55 stiahnutí)

Ponuka práce- Zbor väzenskej a justičnej stráže

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou hľadá vhodných uchádzačov o prácu v štátnej službe. Záujemci sa môžu hlásiť na pozície samostatný strážny a referent režimu. Uchádzač musí mať úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou a vek minimálne 21 rokov.  Úspešným uchádzačom, ktorí prejdú prijímacím konaním sa ponúka stabilná práca príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže a výhodné sociálne zabezpečenie. Bližšie informácie  a kontaktné údaje v priloženom letáku

  Ponuka práce (802,8 kB, 72 stiahnutí)

Zastupiteľstvo 14.03.2022

Zápisnica + uznesenia + príloha zo zasadnutia OZ konaného dňa 14.03.2022:

  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.03.2022 (223,1 kB, 55 stiahnutí)
  Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.03.2022 (61,6 kB, 52 stiahnutí)

Plnenie rozpočtu

  Čerpanie rozpočtu za rok 2021 (27,1 kB, 19 stiahnutí)

Správa hlavnej kontrolórky za rok 2021

  Správa hlavnej kontrolórky za rok 2021 (907,9 kB, 17 stiahnutí)
EnglishSlovenčina
Skip to content