Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Košolná ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona

č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 11.1.2022 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. KOS-1/2022 o vydanie súhlasu na výrub 2 ks brest a 1 ks jaseň, rastúcich na pozemku parc. č. 60/1 v  k. ú. Suchá nad Parnou, 1 ks javor, rastúci na pozemku parc. č. 21/1 v  k. ú. Suchá nad Parnou z dôvodu “Stromy ohrozujú chodcov” a 2 ks orech, rastúcich na pozemku parc. č. 1778/47 v  k. ú. Suchá nad Parnou z dôvodu “Plocha, na ktorej sa stromy nachádzajú sa bude revitalizovať”.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu : Spoločný obecný úrad,  Kollárova 8, 91702 Trnava  alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Košolná.

 

image_pdfimage_print