1

Dokumenty


Celkový počet súborov na stránke 1 193, s celkovou veľkosťou 818,4 MB z toho:


Záväzné nariadenia (53)

Návrh - Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2022
(193,8 KB - 01.08.2022 - 71x)
Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2022 - výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení
(263,6 KB - 30.06.2022 - 32x)
VZN č.3/2021 o miestnom poplatku za rozvoj
(206,5 KB - 16.12.2021 - 76x)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Košolná č.3/2021 o miestnom poplatku za rozvoj
VZN č. 2/2021
(517,9 KB - 16.12.2021 - 71x)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Košolná č.2/2021 o miestnych daniach a poplatku komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č. 01/2021 o užívaní verejnej kanalizácie a nakladaní s odpadovými vodami na území obce Košolná
(155,3 KB - 11.06.2021 - 180x)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2021 o užívaní verejnej kanalizácie a nakladaní s odpadovými vodami na území obce Košolná
(501,1 KB - 17.05.2021 - 56x)
VZN č. 02/2020 o miestnom poplatku za rozvoj
(99,4 KB - 18.01.2021 - 66x)
VZN č. 1/2020 - schválené
(193,5 KB - 29.06.2020 - 115x)
príloha č. 2 k VZN č. 01/2020 - 8b
(111,4 KB - 09.06.2020 - 89x)
príloha č. 2 k VZN č. 01/2020 - 8a
(821,5 KB - 09.06.2020 - 87x)
príloha č. 1 k VZN č. 01/2020 - záväzná časť
(213,0 KB - 09.06.2020 - 75x)
Návrh VZN č. 01/2020
(34,5 KB - 09.06.2020 - 81x)
VZN Obce Košolná č.3/2019
(60,7 KB - 16.12.2019 - 119x)
VZN o miestnom poplatku za rozvoj
VZN Obce Košolná č.2/2019
(93,5 KB - 16.12.2019 - 94x)
VZN o miestnych daniach a mietnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č. 1/2019
(40,0 KB - 05.06.2019 - 73x)
VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení
Komunitný plán Obce Košolná
(180,2 KB - 14.06.2018 - 357x)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2017 o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území Obce Košolná
(26,5 KB - 07.07.2017 - 108x)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2017 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení
(50,6 KB - 12.04.2017 - 92x)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2017 oo výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení
(15,0 KB - 21.03.2017 - 95x)
Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2017 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Košolná - doc.
(95,0 KB - 19.01.2017 - 154x)
VZN Obce Košolná 2/2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Košolná
(864,0 KB - 15.06.2016 - 221x)
Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2016 o financovaní originálnych kompetenciíí školstva
(26,5 KB - 30.03.2016 - 72x)
VZN č.1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(78,5 KB - 30.12.2015 - 222x)
Príloha č. 1 k VZN č. 01/2014 ktorým bola vyhlásená Záväzná časť Územného plánu obce Košolná
(145,5 KB - 28.03.2014 - 103x)
VZN č. 01/2014 vyhlásenie záväznej časti Zmien a doplnkov 01/2014 Územného plánu obce Košolná
(31,5 KB - 28.03.2014 - 73x)
VZN č. 01/2013 ktorým sa určuje výška poplatkov za služby a prenájom obecných priestorov a hrobových miest na území obce Košolná
(24,0 KB - 02.10.2013 - 113x)
VZN č. 03/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Košolná
(113,5 KB - 15.12.2011 - 147x)
Príloha č. 1 k VZN č. 01/2011 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚP obce Košolná
(137,0 KB - 03.05.2011 - 194x)
VZN č. 01/2011 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚP obce Košolná
(27,0 KB - 03.05.2011 - 102x)
VZN č. 01/2009 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov
(54,5 KB - 14.11.2009 - 427x)
VZN č. 02/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení
(49,5 KB - 25.10.2008 - 68x)
VZN č. 01/2008 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov
(47,0 KB - 28.06.2008 - 244x)
Dodatok č.1 k VZN č. 01/2005 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov
(26,5 KB - 14.02.2007 - 51x)
Dodatok č.1 k VZN č. 03/2004 o odpadoch
(25,0 KB - 14.02.2007 - 58x)
VZN č. 03/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Košolná
(112,0 KB - 14.02.2006 - 68x)
VZN č. 02/2007 o dodržiavaní čistoty a poriadku
(44,5 KB - 14.02.2006 - 104x)
VZN č. 01/2007 o správe a prevádzkovaní cintorína
(70,0 KB - 14.02.2006 - 58x)
VZN č. 01/2005 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov
(48,0 KB - 14.02.2006 - 82x)
VZN č. 04/2004 o školskom obvode
(25,5 KB - 14.02.2006 - 50x)
VZN č. 03/2004 o odpadoch
(105,0 KB - 14.02.2006 - 92x)
VZN č. 02/2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území obce Košolná
(49,0 KB - 14.02.2006 - 55x)

Zápisnice a uznesenia (204)

Uznesenia zo zasadnutia Obceného zastupiteľstva 05.09.2023
(197,7 KB - 18.09.2023 - 19x)
Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Košolná 05.09.2023
(218,1 KB - 18.09.2023 - 8x)
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva - 17.07.2023
(208,6 KB - 20.07.2023 - 52x)
Zápisnica zasadnutia Obecného zastupiteľstva - 17.07.2023
(223,4 KB - 20.07.2023 - 16x)
Príloha č. 5 - príloha k uzneseniu č. 48/2023
(96,3 KB - 27.06.2023 - 20x)
Príloha č. 3 - Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2023
(40,0 KB - 27.06.2023 - 11x)
Príloha č. 1 - Stanovisko HK k Záverečnému účtu obce Košolná za rok 2022
(92,7 KB - 27.06.2023 - 16x)
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Košolná zo dňa 22.06.2023
(256,0 KB - 27.06.2023 - 35x)
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Košolná zo dňa 22.06.2023
(279,3 KB - 27.06.2023 - 36x)
Uznesenia zo zasadnutia OZ obce Košolná 25.05.2023
(234,4 KB - 06.06.2023 - 24x)
Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Košolná 25.05.2023
(254,6 KB - 06.06.2023 - 31x)
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Košolná zo dňa 23.03.2023
(212,1 KB - 31.03.2023 - 39x)
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Košolná zo dňa 23.03.2023
(235,7 KB - 31.03.2023 - 62x)
Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 16.02.2023
(214,0 KB - 27.02.2023 - 41x)
Príloha č. 1 - Sprava o kontrolnej činnosti HK za rok 2022
(443,4 KB - 27.02.2023 - 18x)
Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 16.02.2023
(248,6 KB - 27.02.2023 - 56x)
Zápisnica zo zasadnutia OZ 13.12.2022
(236,2 KB - 08.02.2023 - 45x)
Uznesenia zo zasadnutia dňa 13.12.2022
(455,5 KB - 21.12.2022 - 39x)
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košolná konaného dňa 13.12.2022
Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia dňa 24.112022
(423,4 KB - 07.12.2022 - 36x)
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ dňa 24.11.2022
(440,6 KB - 07.12.2022 - 35x)
Príloha č. 2 k uzneseniu č. 46/2022 - 14.09.2022
(252,8 KB - 28.09.2022 - 53x)
Príloha č. 1 k uzneseniu č. 46/2022 - 14.09.2022
(283,0 KB - 28.09.2022 - 43x)
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Košolná zo dňa 14.09.2022
(237,4 KB - 28.09.2022 - 57x)
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Košolná zo dňa 14.09.2022
(247,4 KB - 28.09.2022 - 75x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.07.2022
(246,6 KB - 26.07.2022 - 0x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.07.2022
(259,8 KB - 26.07.2022 - 91x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.06.2022
(205,6 KB - 30.06.2022 - 42x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.06.2022
(246,8 KB - 30.06.2022 - 58x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 03.05.2022
(289,2 KB - 11.05.2022 - 64x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 03.05.2022
(318,9 KB - 11.05.2022 - 81x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.03.2022
(61,6 KB - 24.03.2022 - 76x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.03.2022
(223,1 KB - 24.03.2022 - 80x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2021
(200,6 KB - 21.12.2021 - 73x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2021
(218,6 KB - 21.12.2021 - 113x)
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košolná 30.11.2021
(187,8 KB - 14.12.2021 - 61x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.08.2021
(218,2 KB - 29.09.2021 - 89x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.08.2021
(234,3 KB - 29.09.2021 - 49x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 02.06.2021
(291,9 KB - 11.06.2021 - 62x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 02.06.2021
(310,9 KB - 11.06.2021 - 169x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 06.05.2021
(297,4 KB - 19.05.2021 - 68x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 06.05.2021
(308,5 KB - 19.05.2021 - 65x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2020
(104,5 KB - 13.04.2021 - 72x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2020
(88,0 KB - 13.04.2021 - 66x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.03.2021
(240,8 KB - 24.03.2021 - 89x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.03.2021
(277,1 KB - 24.03.2021 - 110x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.10.2020
(89,9 KB - 30.10.2020 - 0x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.10.2020
(324,5 KB - 30.10.2020 - 146x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.08.2020
(85,1 KB - 03.09.2020 - 105x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.08.2020
(245,0 KB - 03.09.2020 - 115x)
Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 26.6.2020
(271,8 KB - 20.07.2020 - 103x)
Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 26. 06. 2020
(246,5 KB - 07.07.2020 - 122x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 03.06.2020
(394,4 KB - 11.06.2020 - 117x)
Uznesenia zo obecného zastupiteľstva 24.4.2020
(200,5 KB - 12.05.2020 - 87x)
Zápisnica zo zastupiteľstva 24.04.2020
(219,3 KB - 12.05.2020 - 98x)
Uznesenia z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.03.2020
(19,8 KB - 27.03.2020 - 85x)
Zápisnica z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.03.2020
(48,5 KB - 27.03.2020 - 101x)
Uznesenia zo 20.2.2020
(22,6 KB - 02.03.2020 - 127x)
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Košolná 20.2.2020
uznesenia zo zasadnutia OZ 11.12.2019
(16,5 KB - 20.12.2019 - 124x)
zápisnica zo zasadnutia OZ 11.12.2019
(64,0 KB - 20.12.2019 - 113x)

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   


Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)