1

Dokumenty


Celkový počet súborov na stránke 1 226, s celkovou veľkosťou 838,5 MB z toho:


Finančné dokumenty (176)

Rozpočtové opatrenie č. 06/2016
(21,5 KB - 14.12.2016 - 69x)
Správa hlavnej kontrolórky z uloženej kontroly
(71,3 KB - 14.12.2016 - 74x)
NÁVRH ROZPOČTU - výdavková časť 2017, 2018, 2019
(72,3 KB - 02.12.2016 - 169x)
NÁVRH ROZPOČTU - príjmová časť 2017, 2018, 2019
(23,5 KB - 02.12.2016 - 90x)
rozpočtové opatrenie č. 5/2016
(14,5 KB - 10.10.2016 - 0x)
Návrh kúpnej zmluvy
(113,3 KB - 23.09.2016 - 102x)
žiadosť FK Sparta Košolná o navýšenie dotácií
(157,2 KB - 23.09.2016 - 78x)
Odvolanie voči rozhodnutiu 47/8/2016 za komunálne odpady
(53,0 KB - 23.09.2016 - 119x)
Plnenie rozpočtu - august 2016 - príjmová časť
(22,4 KB - 23.09.2016 - 47x)
Plnenie rozpočtu - august 2016 - výdavková časť
(189,3 KB - 23.09.2016 - 45x)
Rozpočtové opatrenie č. 05/2016
(15,0 KB - 23.09.2016 - 77x)
Rozpočtové opatrenie č. 04/2016
(19,0 KB - 23.09.2016 - 68x)
Rozpočtové opatrenie č. 03/2016
(15,0 KB - 23.09.2016 - 71x)
Rozpočtové opatrenie č. 02/2016
(17,0 KB - 23.09.2016 - 54x)
Záverečný účet Obce Košolná za rok 2015 - schválený
(151,0 KB - 23.06.2016 - 0x)
Odborné stanovisko k Záverečnému účtu Obce Košolná za rok 2015
(53,7 KB - 08.06.2016 - 74x)
Plnenie rozpočtu - máj 2016 - výdavková časť
(156,0 KB - 08.06.2016 - 78x)
Plnenie rozpočtu - máj 2016 - príjmová časť
(21,0 KB - 08.06.2016 - 77x)
Plnenie rozpočtu - rok 2015 - príjmová časť
(24,4 KB - 31.05.2016 - 60x)
Plnenie rozpočtu - rok 2015 - výdavková časť
(1 002,3 KB - 31.05.2016 - 137x)
Hodnotiaca správa programového rozpočtu - rok 2015
(150,9 KB - 31.05.2016 - 148x)
Záverečný účet Obce Košolná za rok 2015
(148,5 KB - 31.05.2016 - 89x)
Schválený rozpočet na rok 2016 - výdavková časť
(72,8 KB - 12.04.2016 - 105x)
Schválený rozpočet na rok 2016 - príjmová časť
(45,5 KB - 12.04.2016 - 67x)
Nariadenie starostu obce - finančné transakcie
(17,5 KB - 07.03.2016 - 200x)
Výročná správa za rok 2013
(160,5 KB - 11.05.2014 - 109x)
Hodnotiaca správa za rok 2013
(195,5 KB - 11.05.2014 - 49x)
Záverečný účet obce Košolná za rok 2013
(192,0 KB - 11.05.2014 - 58x)
Záverečný účet obce Košolná za rok 2012
(180,0 KB - 11.05.2013 - 62x)
Rozpočet obce Košolná na roky 2012-2014 - VÝDAVKY
(61,1 KB - 11.02.2013 - 69x)
Rozpočet obce Košolná na roky 2012-2014 - PRÍJMY
(42,8 KB - 11.02.2013 - 65x)

Územné plánovanie (78)

Geometrický plán č. 124/2023
(5,2 MB - 11.10.2023 - 21x)
Geometrický plán č. 79/2020
(4,3 MB - 11.10.2023 - 13x)
Verejná vyhláška - Oprava miestnej komunikácie
(688,9 KB - 17.07.2023 - 49x)
Verejná vyhláška - Oznámenie - STAVLINE s.r.o.
(893,0 KB - 26.04.2023 - 46x)
Oznámenie o spojení územného a stavebného konania a o začatí konania - Rodinný dom
Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Verejná vyhláška
(96,5 KB - 13.04.2023 - 15x)
Obecná splašková kanalizácia - 4. etapa
Verejná vyhláška - stavebné povolenie - bytový dom - BD 12 - 1, BD - 12- 2
(665,8 KB - 09.02.2023 - 39x)
Stavebné povolenie - Bytový dom BD 12- 1, BD - 12 - 2
čistopis - ÚPNO-03/2021- schéma záväzných častí 07b
(287,2 KB - 26.01.2023 - 43x)
čistopis - ÚPNO-03/2021- schéma záväzných častí 07a
(1,3 MB - 26.01.2023 - 36x)
čistopis - ÚPNO-03/2021- pôdny fond
(1,5 MB - 26.01.2023 - 30x)
čistopis - ÚPNO-03/2021- vodné hospodárstvo
(1,0 MB - 26.01.2023 - 26x)
čistopis - ÚPNO-03/2021- energetika
(1,0 MB - 26.01.2023 - 24x)
čistopis - ÚPNO-03/2021- doprava
(1,0 MB - 26.01.2023 - 27x)
čistopis - ÚPNO-03/2021- komplexný výkres 02b
(353,4 KB - 26.01.2023 - 49x)
čistopis - ÚPNO-03/2021- komplex 02b
(354,9 KB - 26.01.2023 - 31x)
čistopis - ÚPNO-03/2021- komplexný výkres 02a
(1,5 MB - 26.01.2023 - 50x)
čistopis - ÚPNO-03/2021- komplex 02a
(1,5 MB - 26.01.2023 - 30x)
čistopis - ÚPNO-03/2021-širšie vzťahy 01
(1,5 MB - 26.01.2023 - 36x)
čistopis - ÚPNO-03/2021-tabuľková časť
(172,2 KB - 26.01.2023 - 22x)
čistopis - ÚPNO-03/2021-textová časť
(945,6 KB - 26.01.2023 - 24x)
Verejná vyhláška - oznámenie o spojení konania
(877,5 KB - 02.11.2022 - 54x)
Oznámenie o spojení územného a stavebmého konania a začatí spojeného konania - Tomáš Landrišič a Eva Landrišičová
Záväzná časť ZaD 2.2019-čistopis
(445,8 KB - 08.06.2022 - 82x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 22019
ZaD 2.2019 obsah
(233,2 KB - 08.06.2022 - 41x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 22019
ZaD 2.2019 tabulka
(164,9 KB - 08.06.2022 - 42x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 2/2019
Výkresová časť priesvitky
(15,9 MB - 08.06.2022 - 57x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 22019
Výkresová časť - čistopis 22019
(890,9 KB - 08.06.2022 - 64x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 22019
Textová časť-čistopis 22019
(513,3 KB - 08.06.2022 - 50x)
Zmeny a doplnky ÚPNO 22019
Príloha č. 5 - Námietka voči ÚPNO Košolná - p. Kormúth
(54,6 KB - 11.05.2022 - 57x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 304/13 a 304/14
(71,5 KB - 10.05.2022 - 63x)
Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie
(8,6 MB - 03.01.2022 - 115x)
Rozhodnutie o umiestnení stavby, Bytový dom BD 12-1, Bytový dom dom BD 12-2, Parkovisko
Oznámenie o strategickom dokumente
(291,2 KB - 17.12.2021 - 136x)
Oznámenie verejnosti
(210,7 KB - 17.12.2021 - 121x)
Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Košolná - Zmeny a doplnky č.3/2021
Spojené územné a stavebné konanie-rodinný dom
(2,4 MB - 10.08.2021 - 144x)
Oznámenie o spojení územného a stavebného konania a o začatí spojeného konania-Stavline s.r.o.-Rodinný dom-Novostavba
Územné rozhodnutie - Obecná kanalizácia
(9,7 MB - 05.08.2021 - 61x)
Rozhodnutie o umiestnení stavby Obecná splašková kanalizácia Košolná
Verejná vyhláška - NN rozvody
(1,4 MB - 11.12.2020 - 111x)
Oznámenie o začatí stavebného konania - Rozšírenie NN rozvodov
Zámer prenájmu majetku - p. Majkút
(501,5 KB - 22.04.2020 - 134x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 02/2019 - textová časť
(213,5 KB - 10.02.2020 - 149x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 02/2019 - tabuľka
(44,0 KB - 10.02.2020 - 81x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 02/2019 - záväzná časť
(205,0 KB - 10.02.2020 - 106x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 02/2019 - výkresy
(12,7 MB - 10.02.2020 - 305x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 02/2019 - navrhované zmeny
(807,1 KB - 10.02.2020 - 145x)
Verejná vyhláška - zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 02/2019
(30,5 KB - 10.02.2020 - 108x)
zámer predaja majetku obce
(500,9 KB - 21.01.2020 - 173x)
Verejná vyhláška - strategický dokument
(37,0 KB - 10.12.2019 - 106x)
Petícia obyvateľov "Habánskeho dvora"
(93,1 KB - 13.03.2019 - 137x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - záväzná časť - čistopis
(135,3 KB - 25.01.2018 - 187x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - tabuľka PPF
(15,9 KB - 25.01.2018 - 100x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - Správa - čistopis
(500,2 KB - 25.01.2018 - 100x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - Schéma záväznej časti
(3,2 MB - 25.01.2018 - 157x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - perspektívne použitie
(5,6 MB - 25.01.2018 - 99x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - ochrana prírody a tvorba krajiny
(5,7 MB - 25.01.2018 - 95x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - verejné technické vybavenie 2
(3,0 MB - 25.01.2018 - 88x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - verejné technické vybavenie 1
(2,9 MB - 25.01.2018 - 75x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - dopravné vybavenie
(2,8 MB - 25.01.2018 - 87x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - Komplexné priestorové uspori 02a
(6,2 MB - 25.01.2018 - 134x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - Komplexné priestorové uspori
(1,8 MB - 25.01.2018 - 123x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - Širšie vzťahy
(4,0 MB - 25.01.2018 - 102x)
Verejná vyhláška - Zmena stavby pred dokončením
(4,9 MB - 16.01.2018 - 106x)
Verejná vyhláška - oznámenie -o spojení územného a stavebného konania a o začatí spojeného konania - parc. č. 1086-23
(137,0 KB - 03.11.2017 - 121x)
Verejná Vyhláška
(1,2 MB - 12.07.2017 - 210x)
Oznámenie o spojení územného a stavebného konania a o začatí spojeného konania
Žiadosť o zmenu územného plánu
(56,0 KB - 31.03.2017 - 191x)
- príloha/katastrálna mapa/ k nahliadnutiu na Obecnom úrade, z dôvodu velkosti mapy
Žiadosť o územno-plánovaciu informáciu č. 2
(27,2 KB - 28.03.2017 - 146x)
Žiadosť o zmenu územného plánu č. 1
(21,2 KB - 28.03.2017 - 205x)
Príloha č. 1 - súhlas so spolu financovaním
(12,0 KB - 12.10.2016 - 209x)
Otvorenie ÚPNO Košolná
(17,8 KB - 12.10.2016 - 295x)
Žiadosť - zmena ÚPNO Košolná
(1,1 MB - 23.09.2016 - 144x)
Verejná vyhláška - oznámenie - Marek a Barbora Melkneroví
(106,8 KB - 21.03.2016 - 192x)
Záväzná časť ÚPN obce Košolná
(137,5 KB - 18.10.2009 - 148x)
ÚPN obce Košolná - textová časť
(502,3 KB - 14.10.2009 - 762x)
ÚPN obce Košolná - tabuľková časť
(21,1 KB - 13.10.2009 - 102x)

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   


Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)