1

Dokumenty


Celkový počet súborov na stránke 1 030, s celkovou veľkosťou 694,8 MB z toho:


Ostatné dokumenty (249)

Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2009
(31,5 kB - 11.02.2010 - 60x)
Správa o činnosti PZ Dolina za rok 2008
(27,0 kB - 11.04.2009 - 102x)

Tlačivá a formuláre (22)

Kontaktný formulár - príloha č. 1
(100,9 kB - 03.08.2022 - 15x)
Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie zmeny techn. zar., funkčného využitia, umiestnenia stavby malého zdroja zneč. ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší
(20,5 kB - 11.06.2016 - 97x)
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu
(69,5 kB - 28.04.2016 - 468x)
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
(59,0 kB - 11.06.2015 - 52x)
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č.24/2003 Z.z.
(38,0 kB - 11.06.2015 - 60x)
Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
(21,0 kB - 11.06.2015 - 46x)
Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
(22,0 kB - 11.06.2015 - 44x)
Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení
(20,0 kB - 11.06.2015 - 32x)
Žiadosť o stavebné povolenie stavby (Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie stavby/Žiadosť o dodatočné SP spojené s užívaním)
(72,5 kB - 11.06.2015 - 76x)
Žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu
(10,0 kB - 11.06.2015 - 52x)
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
(17,5 kB - 11.06.2015 - 40x)
Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby
(16,5 kB - 11.06.2015 - 36x)
Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby
(44,0 kB - 11.06.2015 - 44x)
Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia
(31,5 kB - 11.06.2015 - 45x)
Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu
(16,5 kB - 11.06.2015 - 49x)
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
(51,5 kB - 11.06.2015 - 51x)
Vyhlásenie stavebného dozoru
(30,0 kB - 11.06.2015 - 52x)
Oznámenie o výrube
(34,0 kB - 11.06.2015 - 46x)
Ohlásenie udržiavacích prác podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) a § 6 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ust. stavebného zákona
(45,5 kB - 11.06.2015 - 45x)
Ohlásenie stavby podľa §57 zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) a §5 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ust. stavebného zákona
(47,0 kB - 11.06.2015 - 141x)
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
(41,0 kB - 11.06.2015 - 43x)
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
(67,0 kB - 11.06.2015 - 52x)

Tlač a periodiká (6)

Obecný spravodaj 2014-01
(2,0 MB - 20.07.2014 - 151x)
Obecný spravodaj 2013-02
(826,8 kB - 06.02.2014 - 198x)
Obecný spravodaj 2013-01
(1,6 MB - 16.07.2013 - 86x)
Obecný spravodaj 2012-02
(3,7 MB - 17.01.2013 - 166x)
Obecný spravodaj 2012-01
(1,5 MB - 09.07.2012 - 159x)
Obecný spravodaj 2011-02
(4,6 MB - 09.01.2012 - 300x)

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   


Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)