1

Zasadnutie OZ konané dňa 03.05.2022

Tu si môžete prečítať zápisnicu a uznesenia so Zasadnutia OZ konaného dňa 03.05.2022:

  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 03.05.2022 (318,9 kB, 44 stiahnutí)

  Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 03.05.2022 (289,2 kB, 39 stiahnutí)

príloha č. 1   Zámer predaja majetku - parc. č. 304/13 a 304/14 (71,5 kB, 32 stiahnutí)

príloha č. 2   Správa HK o výsledkoch kontroly č. 1/2022 (29,3 kB, 8 stiahnutí)

príloha č. 3   Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu - 2022 - 2024 (52,1 kB, 12 stiahnutí)

príloha č. 4  Rozpočet obce 2022 - 2024 - príjmová časť (480,0 kB, 11 stiahnutí)

  Rozpočet obce 2022 - 2024 - výdavková časť (274,5 kB, 10 stiahnutí)

príloha č. 5   Príloha č. 5 - Námietka voči ÚPNO Košolná - p. Kormúth (54,6 kB, 22 stiahnutí)