Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Prehlásenie o prístupnosti

ODPORÚČANÉ MINIMÁLNE NASTAVENIA POČÍTAČA
Prehliadače: Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, GoogleChrome, Maxthon, alebo Opera
Odporúčané rozlíšenie monitora: design je vytvorený v responzívnej štruktúre, nie je určené minimálne rozlíšenie monitora

ZÁKLADNÉ POJMY
Informačný portál obce – myslí sa webové sídlo obce, alebo internetová prezentácia obce
Stránka – myslí sa súčasť webového sídla – samostatná rubrika portálu
Obec – myslí sa obec Košolná zastúpená na právne účely štatutárom obce – starostom, alebo starostkou obce právoplatne zvoleným v komunálnych voľbách na sledované obdobie
Zamestnanci obce – pracovníci obecného úradu

PRÍSTUPNOSŤ A DOSTUPNOSŤ ÚDAJOV
Informačný portál obce bol vytvorený s ohľadom na dnes dostupné metodiky zaoberajúce sa prístupnosťou webu (Best practices – Pravidlá pre tvorbu prístupného webu – táto metodika vhodne kombinuje ostatné známe celky pravidiel – Blind Friendly Web a WCAG 1.0). Užívateľom nie sú teda zámerne vytvárané žiadne prekážky, ktoré by mohli prehliadanie stránok sťažiť. Pokiaľ i napriek tomu narazíte na takúto prekážku kontaktujte nás, a my sa ju pokúsime odstrániť. Štruktúra informácií na stránkach bola vytvorená podľa špecifikácie W3C a vizuálne je naformátovaná kaskádovými štýlmi (CSS). Dodržanie vyššie zmienených noriem by malo zaistiť správne zobrazenie obsahu stránok vo väčšine dnes používaných prehliadačov a na väčšine zobrazovacích zariadení. Informácie na stránkach sú dostupné i po vypnutí CSS.

VÝNIMKY
Ako doplňujúce informácie môžu byť na stránkach umiestnené galérie fotografií, v ktorých je zlepšený komfort užívateľov otváraním plných veľkostí fotografií do náhľadových okien javascriptom.

TESTOVANIE
Pred implementáciou obsahu portálu na internet bolo vykonané testovanie dostupnosti v bežných internetových prehliadačoch, pre prehliadanie na osobných počítačoch a pre prehliadanie na mobilných zariadenia typu tablet, resp. smartphone. Taktiež boli web stránky v rôznych operačných systémoch. Ak používate niektorú zo starších verzií prehliadačov je možné nekorektné zobrazovanie informácií na Vašom zariadení. Stránka je vytvorená v responzívnom designe a funguje i po vypnutí javascriptov.

OBSAH PORTÁLU
Informácie a dokumenty sprístupnené na tomto webovom sídle (vrátane informácií na iných stránkach priamo dostupných z nich) sa poskytujú “tak ako sú”. Majú čisto informatívny charakter. Obec nedáva záruku za ich chybnú interpretáciu. Taktiež nezaručuje, že informácie nebudú obsahovať chyby ako aj určité technické nepresnosti. Časový odstup medzi jednotlivými úpravami a zmenami týchto stránok môže spôsobiť, že informácie nie sú aktuálne resp. v skutočnosti sú evidované určité zmeny oproti tu uvedeným údajom. Aktuálne informácie dostanete v oficiálnom osobnom, písomnom, alebo telefonickom kontakte so štatutárom obce.

POUŽÍVANIE OBSAHU
Tieto stránky a ich obsah je možné používať len na zákonom povolené účely. Dokumenty a údaje uvedené na týchto stránkach, ktoré sú chránené autorským a vlastníckym právom nie je možné kopírovať, používať, upravovať, prenášať, distribuovať alebo inak využívať bez povolenia ich príslušných vlastníkov, okrem materiálov, ktoré prevádzkovateľ poskytol ako informačné materiály – dokumenty, tlačivá a formuláre.

PODMIENKY POUŽÍVANIA
Podmienky pre používanie webových stránok by mali byť upravené v súlade so zákonmi Slovenskej republiky a Európskej únie.

PREPOJENIA
Obec nezodpovedá za obsah informácií uvedených na stránkach, ku ktorým je možné získať prístup z jej oficiálnej stránky. Prípadné odkazy na stránky iného subjektu neznamenajú súhlas s ich obsahom a všetky riziká s používaním takýchto informácií znáša používateľ týchto stránok.

ZODPOVEDNOSŤ
Obec a jej zamestnanci za žiadnych okolností nenesú zodpovednosť za škody, ktoré boli spôsobené používaním, alebo zneužívaním informácií dostupných na jej webových stránkach, alebo na iných stránkach dostupných z tejto oficiálnej stránky. Pre používateľa nevznikajú žiadne nároky na náhrady prípadných škôd vzniknutých používaním týchto stránok, vrátane priamych, nepriamych, náhodných, špeciálnych, trestných, následných a iných škôd (ušlé zisky, ušlé výnosy alebo iné hospodárske škody).

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Tieto stránky sú zabezpečené certifikátom, ktorý zabezpečuje šifrovanie, autenticitu a integritu dát. Webové sídlo obsahuje formuláre, pri ktorých je obec povinná zabezpečovať dodržanie súkromia. Súčasne však obec zastúpená štatutárom obce zaručuje, že odoslané ale i získané údaje prostredníctvom formulárov i cookies nebude poskytovať iným subjektom, okrem prípadov vyšetrovania orgánmi činnými v trestnom konaní.

AUTORSKÉ PRÁVA A OCHRANNÉ ZNÁMKY
Informácie na oficiálnom informačnom portáli obce sú chránené autorskými zákonmi a sú chránené ustanoveniami o autorskom práve a zmluvách s celosvetovou platnosťou. Všetky ochranné známky, značky služieb a obchodné názvy sú známkami ich príslušných vlastníkov a ich neoprávnené používanie je v zmysle zákona prísne zakázané. Logá, obrázky, texty, zvukové a obrazové záznamy na týchto webových stránkach nie je možné žiadnym spôsobom kopírovať, reprodukovať, upravovať, publikovať, odovzdávať, inzerovať, prenášať alebo distribuovať bez predchádzajúceho súhlasu vlastníkov autorských práv a ochranných známok. Obec neudeľuje žiadne práva v súvislosti s patentmi, autorskými, ochrannými známkami.

Poznámka: Spracované v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. zo 4. decembra 2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Na základe smernice Európskeho parlamentu a Rady (Directive 2002/58/EC) a v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách je upozornenie o zaznamenávaní cookies na vstupnej stránke portálu v tzv. notifikačnom paneli.

image_pdfimage_print
EnglishSlovenčina
Skip to content