1

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín – Suchá nad Parnou

Obec Košolná ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona

č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 2.12.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. KOS-149/2021 o vydanie súhlasu na výrub 13 ks tuje , rastúcich na pozemkoch parc. č. 69/1 v  k. ú. Suchá nad Parnou z dôvodu “Dreviny požadované k výrubu nespĺňajú pôvodnú požiadavku”.

 

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu : Spoločný obecný úrad,  Kollárova 8, 91702 Trnava  alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Košolná.